Planning bouw eerste windturbine

De bouw van de eerste windturbine van het windpark staat op het punt van beginnen. In dit nieuwsbericht staat meer informatie over de benodigde werkzaamheden en wanneer deze worden uitgevoerd. Ook staat in dit bericht meer informatie over het gebiedsfonds en over financieel participeren in het windpark via coöperatie De Windvogel.

Contact met ons over de bouw

Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan de eerste windturbine. Als hierover of over andere aspecten van het windpark vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons altijd bereiken via info@drentsemondenoostermoer.nl
De bijzonderheid van deze eerste windturbine
Deze eerste windturbine wordt gebouwd ter hoogte van het kruispunt van de Drentse Mondenweg / N379 en de Dreefleiding, nabij 1e Exloërmond. Klik hier voor een plattegrond waarop deze windturbine met een blauwe stip staat aangegeven.
Het bijzondere aan deze windturbine is dat er wordt gezorgd dat deze veel minder elektromagnetische straling uitzendt. Dat is nodig vanwege het convenant dat wij en Astron, de eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben afgesloten. Daarin staat dat de telescoop en het windpark naast elkaar moeten kunnen bestaan. Met de LOFAR-telescoop worden voor wetenschappelijk onderzoek zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte opgevangen. Net als elk ander elektrisch apparaat zendt een windturbine elektromagnetische straling uit. In die zin gedraagt een windturbine zich net als bijvoorbeeld een afzuigkap, televisie of telefoon. We willen voorkomen dat de straling van de windturbines de telescoop verstoort. Daarom zorgen we dat deze veel minder straling uitzenden. LOFAR op haar beurt werkt aan het aanpassen van de software van de telescoop.
De Nordex N131 die we gaan bouwen, is in de basis een normale, bestaande windturbine die voldoet aan alle normen, ook op het gebied van elektromagnetische straling. Speciaal voor dit windpark reduceren wij de straling nog veel meer. Het streven is dat de straling die het gehele windpark uitzendt minder wordt dan wat één huishoudelijk apparaat zoals een televisie of stofzuiger uitzendt. Zo komt er bijvoorbeeld om sommige onderdelen een speciale afscherming zodat de straling van dat onderdeel wordt tegengehouden. Verder kijken we of de kieren rond de deur in de mast – waardoor bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs naar binnen kunnen – kunnen dichten zodat de straling niet naar buiten komt. Aan het uiterlijk van de windturbine verandert niets.
Als deze eerste windturbine is gebouwd, meten we of de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd. Indien dat is gelukt, begint de bouw van de overige 44 windturbines.
In een advertorial die we op 21 november 2018 in drie lokale weekbladen hebben geplaatst, kunt u meer achtergronden hierover lezen. Klik hier om deze advertorial te lezen.

Werkzaamheden en planning


Er zijn verschillende werkzaamheden nodig voordat de windturbine er staat. Hieronder schetsen wij welke dat zijn en wanneer deze worden uitgevoerd:

Bouwverkeer en aanvoer windturbineonderdelen

Om de windturbine te kunnen bouwen, is er veel transport nodig. Dit valt te verdelen in twee types: 

  1. Bouwverkeer
  2. Aanvoer windturbineonderdelen
     Bouwverkeer
    Het bouwverkeer bestaat voornamelijk uit vrachtwagens van reguliere afmetingen die grond, grind, hijskraanonderdelen en ander materiaal aan- en afvoeren. Voor deze ene turbine gaat het daarbij om circa 200 vrachtbewegingen. Een vrachtbeweging telt als een vrachtwagen die naar de plek rijdt en er weer vandaan rijdt. Dat zijn dus circa 100 vrachtwagens.
    De aanvoer van het beton voor het fundament vraagt circa 100 vrachtbewegingen.
    Het bouwverkeer rijdt voornamelijk op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Het bouwverkeer rijdt niet door de kernen, maar gebruikt voornamelijk de provinciale wegen om bij de plek van de windturbine te komen.

Aanvoer windturbineonderdelen

De aanvoer van de windturbineonderdelen gebeurt met behulp van langere vrachtwagens. Klik hier voor een foto van de aanvoer van een gondel, ter illustratie. 
Er worden drie wieken, zes torenonderdelen, de gondel en de hub aangevoerd. Klik hier voor een afbeelding waarop de gondel en hub worden aangewezen.
De windturbineonderdelen worden veelal ’s nachts aangevoerd, zodat de grote vrachtwagens en het reguliere verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.
De wieken en torendelen gaan vanuit Duitsland per schip naar de Eemshaven en vanaf daar via vrachtwagens naar de plek van de windturbine. Deze vrachtwagens rijden eveneens zo veel mogelijk via de grote wegen en niet door de kernen. Het laatste stuk van de route van de turbineonderdelen is als volgt:

Gebiedsfonds

Een van de vormen van financiële participatie in het windpark is het gebiedsfonds. Dit fonds wordt gevuld door een deel van de opbrengsten van de windturbines hierin te storten.
Het gaat om 50 cent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van 15 jaar. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar hebben opgewekt.
Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de windturbines. Met 15 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine is dat 675.000.000 kWh per jaar. 
Een megawattuur is 1000 kilowattuur, dus dat is 675.000 MWh per jaar.
Dat wordt vermenigvuldigd met 50 cent en betekent een jaarlijkse bijdrage van 337.500 euro aan het gebiedsfonds. De provincie Drenthe voegt hier 10 jaar lang 180.000 euro per jaar aan toe.
Waaraan het gebiedsfonds wordt besteed, is vooral aan het gebied zelf. Inwoners en maatschappelijke organisaties die hiervoor ideeën hebben en betrokken willen zijn bij het beheer van dit gebiedsfonds, kunnen zich melden bij de provincie Drenthe. De provincie neemt het voortouw hierin om een goede structuur voor het fonds op te zetten. Doel is zeggenschap van de inwoners over de geldstromen in dit gebiedsfonds.
Doe mee in het windpark via De Windvogel
Een andere mogelijkheid voor financiële participatie is via coöperatie De Windvogel. Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van de coöperatie. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kunnen we buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. Het doel van de coöperatie is om een duurzame energievoorziening voor de toekomst te creëren samen met inwoners. Meer informatie hierover staat op www.windvogel.nl of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

Links