Minister Kamp houdt vast aan windpark

Minister Henk Kamp stelt windpark De Drentse Monden en Oostermoer niet uit. Een motie van de Tweede Kamer die opriep tot een periode van bezinning en een zoektocht naar alternatieven voor evenveel duurzame energie wordt door de minister van Economische Zaken niet uitgevoerd.

De minister heeft hiervoor een aantal argumenten en de initiatiefnemers van het windpark kunnen hiermee instemmen.
Zo levert dit windpark met 45 windmolens een substantiële bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen voor meer duurzame energie in Nederland. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Dat is nodig om de klimaatverandering af te remmen. Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt ook dat wind op land kosteneffectiever is dan bijvoorbeeld zonneparken.

Convenant astronomisch instituut Astron

Onlangs hebben de initiatiefnemers en Astron een convenant gesloten. Er wordt aan gewerkt om de elektromagnetische straling van de windmolens te verminderen waardoor de telescopen van Astron minder worden verstoord. Het doel is dat Astron en het windpark naast elkaar kunnen bestaan. Ook worden er maatregelen genomen om hinder voor omwonenden door verlichting op de windmolens te beperken.
Om goede gebieden te onderzoeken, is de structuurvisie Wind op Land opgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen waar grote windparken kunnen komen. Eén van die gebieden is De Drentse Veenkoloniën waar windpark De Drentse Monden en Oostermoer staat gepland.

Plannen al vastgesteld


Het inpassingsplan en andere benodigde besluiten voor dit windpark waren reeds vastgesteld. Dit is gebeurd na een zorgvuldige procedure waarin de omgeving inspraak had. Het inpassingsplan is daardoor ook aangepast. Zo komen er vijf windmolens minder dan in het oorspronkelijke plan.
De minister wijst erop dat het inpassingsplan is vastgesteld, de vergunningen zijn verleend en dat de SDE-subsidie is toegekend. Daarmee is de besluitvormingsprocedure voor het windpark afgerond. Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of het besluit over het inpassingsplan en de vergunningen terecht is genomen. Deze uitspraak wordt medio 2017 verwacht. Er is geen wettelijke mogelijkheid meer voor de minister om het windpark uit te stellen.

Grootschalige windparken zijn nodig

Het windpark in zijn geheel annuleren, is volgens de minister niet aan de orde. Ook omdat de procedures om dan een nieuw plan voor evenveel duurzame energie rond te krijgen te veel tijd kosten. Ook andere grootschalige energieprojecten zouden daaronder lijden. Dan komt de doelstelling van meer duurzame energie te zeer onder druk te staan en zou het energieakkoord moeten worden veranderd.
In gesprek over participatie bewoners
De initiatiefnemers nodigen iedereen in het gebied uit om met elkaar in gesprek te gaan over de verdere invulling van het plan. Het gaat dan vooral over de besteding van het gebiedsfonds en andere vormen van participatie.
De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te lezen.
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe heeft ook gereageerd op het standpunt van de minister. Zijn reactie kunt u hier lezen.